Concello de Oleiros

Concello de Oleiros

 
Portada » Nun Click » Outros trámites
   

Outros trámites

     
« Atrás

Servizo de axuda no fogar

Conxunto de atencións domiciliarias con carácter personalizado, polivalente e público. O contido das atencións que compoñen o servizo e único e integral. Atención de carácter persoal, de carácter doméstico e de carácter socioeducativo.A temporalidade e a intensidade das atencións varían en función das situación de limitación da autonomía persoal ou da dependencia.

Destinatarios:

 • Persoas maiores con dificultades graves na súa autonomía persoal e que presenten dificultades para realizar determinadas tarefas de carácter persoal ou domestico.  
 • Persoas con discapacidade física , psíquica ou sensorial , que afecte significativamente  a súa autonomía persoal, que viven solos ou non poden ser atendidos polas súas familias.
 • Familias con especial dificultade de atención a menores debido a carencia de hábitos para un bo funcionamento da vida cotiá , carencia de apoios da familia extensa , ou problemas no desenvolvemento da estrutura e dinámica familiar, dando prioridade a familias con menores de 12 anos.
 • Outras persoas ou familias que se encontren en situacións non específicamente contempladas nos grupos anteriores pero que sofren unha crise de carácter temporal.

Documentación:

 • Fotocopia do D.N.I, NIF, PASAPORTE (ou N.I.E no caso de persoas estranxeiras), da persoa solicitante e de todos os membros da unidade de convivencia computables para os efectos de capacidade económica .
 • Fotocopia do libro de familia  si hai menores.
 • Copia da sentenza de incapacitación  xudicial, se é o caso.
 • Fotocopia da tarxeta sanitaria da persoa solicitante
 • No caso de afiliación diferente a seguridade social , xustificante da mutualidade correspondente que acredite  a denegación do servizo solicitado.
 • Informe médico sobre o estado de saúde , tratamento médico prescrito , existencia de alerxias alimentarias , dieta, etc. Expedido polo facultativo da sanidade publica.
 • Certificado de recoñecemento do grado e nivel de dependencia ou certificado de discapacidade da persoa solicitante.
 • Documentación  acreditativa de ingresos :
 • Certificado de pensión ( expedido polo INSS ou pola entidade que proceda), prestacións  nominais do solicitante  e membros da unidade de convivencia computables para os efectos da capacidade económica.
 • Fotocopia da declaración da renda ou certificado negativo desta expedido pola Axencia Tributaria do último exercicio económico, da persoa solicitante e membros da unidade de convivencia computables para os efectos do cálculo da capacidade económica. Poderase substituír pola autorización asinada que consta na solicitude, a favor do Concello de Oleiros para realizar as comprobacións oportunas.
 • Certificado do patrimonio emitido pola Consellería de Facenda da persoa solicitante e de todos os membros computables  da unidade de convivencia.
 • No caso de contar con ingresos non acreditables, declaración responsable de ingresos acompañada de certificado negativo expedido pola Axencia Tributaria.

Como realizar o trámite?

Previa solicitude de cita ca Traballadora social de Atención Primaria do Concello en horario de 8:00 a 15:00 horas.

Custos: Prezos públicos fixados pola Xunta de Goberno Local.

Impresos relacionados:

Servizo de axuda no fogar

Conxunto de atencións domiciliarias con carácter personalizado, polivalente e público. O contido das atencións que compoñen o servizo e único e integral. Atención de carácter persoal, de carácter doméstico e de carácter socioeducativo.A temporalidade e a intensidade das atencións varían en función das situación de limitación da autonomía persoal ou da dependencia.

Destinatarios:

 • Persoas maiores con dificultades graves na súa autonomía persoal e que presenten dificultades para realizar determinadas tarefas de carácter persoal ou domestico.  
 • Persoas con discapacidade física , psíquica ou sensorial , que afecte significativamente  a súa autonomía persoal, que viven solos ou non poden ser atendidos polas súas familias.
 • Familias con especial dificultade de atención a menores debido a carencia de hábitos para un bo funcionamento da vida cotiá , carencia de apoios da familia extensa , ou problemas no desenvolvemento da estrutura e dinámica familiar, dando prioridade a familias con menores de 12 anos.
 • Outras persoas ou familias que se encontren en situacións non específicamente contempladas nos grupos anteriores pero que sofren unha crise de carácter temporal.

Documentación:

 • Fotocopia do D.N.I, NIF, PASAPORTE (ou N.I.E no caso de persoas estranxeiras), da persoa solicitante e de todos os membros da unidade de convivencia computables para os efectos de capacidade económica .
 • Fotocopia do libro de familia  si hai menores.
 • Copia da sentenza de incapacitación  xudicial, se é o caso.
 • Fotocopia da tarxeta sanitaria da persoa solicitante
 • No caso de afiliación diferente a seguridade social , xustificante da mutualidade correspondente que acredite  a denegación do servizo solicitado.
 • Informe médico sobre o estado de saúde , tratamento médico prescrito , existencia de alerxias alimentarias , dieta, etc. Expedido polo facultativo da sanidade publica.
 • Certificado de recoñecemento do grado e nivel de dependencia ou certificado de discapacidade da persoa solicitante.
 • Documentación  acreditativa de ingresos :
 • Certificado de pensión ( expedido polo INSS ou pola entidade que proceda), prestacións  nominais do solicitante  e membros da unidade de convivencia computables para os efectos da capacidade económica.
 • Fotocopia da declaración da renda ou certificado negativo desta expedido pola Axencia Tributaria do último exercicio económico, da persoa solicitante e membros da unidade de convivencia computables para os efectos do cálculo da capacidade económica. Poderase substituír pola autorización asinada que consta na solicitude, a favor do Concello de Oleiros para realizar as comprobacións oportunas.
 • Certificado do patrimonio emitido pola Consellería de Facenda da persoa solicitante e de todos os membros computables  da unidade de convivencia.
 • No caso de contar con ingresos non acreditables, declaración responsable de ingresos acompañada de certificado negativo expedido pola Axencia Tributaria.

Como realizar o trámite?

Previa solicitude de cita ca Traballadora social de Atención Primaria do Concello en horario de 8:00 a 15:00 horas.

Custos: Prezos públicos fixados pola Xunta de Goberno Local.

Impresos relacionados:

   

Destacados

     

Ocioleiros

Sede electrónica

Ocioleiros

Contacta co alcalde

Predición marítima do S.M.E.

Contacta co alcalde

Programación cultural

Solicitude dunha casa para facer unha festa

Programación cultural

Taquilla electrónica

Venta directa de parcelas

Taquilla electrónica

Pagamento de recibos

Destacados - Banco de solo privado no SUD-11

Pagamento de recibos

Mapa escolar

Basticore 2016

Mapa escolar

Entidades financiadoras
Goberno de España Comunidade Económica Europea Plan Avanza