Concello de Oleiros

Concello de Oleiros

 
Portada » Nun Click » Outros trámites
   

Outros trámites

     
« Atrás

Dependencia

Estado de carácter permanente no que se atopan as persoas que, por razóns derivada da idade, a enfermidade ou discapacidade, e ligadas a falta ou a perda de autonomía física, mental, intelectual ou sensorial, precisan da atención ou doutra ou doutras persoas ou axudas importantes  para realizar ABUD ou, no caso das persoas con discapacidade intelectual ou enfermidade mental, de apoios a súa autonomía persoal.

Destinatarios:

Persoas maiores ou discapacitados.

Documentación:

 • Documento nacional de identidade da persoa solicitante, ou calquera outro documento acreditativo da súa identidade, de conformidade coa normativa vixente ( se é menor de idade, e non posúe DNI, Libro de Familia)
 • No seu caso, documento nacional de identidade de quen ostenta a representación da persoa  interesada e documento acreditativo da representación invocada.
 • Certificado de empadroamento acreditativo da residencia da persoa solicitante no que conste a súa residencia  en territorio español  durante alomenos 5 anos, dous dos cales deberán ser inmediatamente anteriores a data de presentación da solicitude.
 • Copia compulsada da sentenza de incapacitación legal e nomeamento  de titor/representante legal, se é o caso.
 • Informe do médico /a do SERGAS ou doutras Administracións Públicas que tratan habitualmente á persoa solicitante ou de entidades concertadas ou conveniadas coa Seguridade Social ou réximes especiais, conforme o modelo do anexo II.
 • Certificado de minusvalía, expedido pola Vicepresidencia  de Igualdade e do Benestar,se é o caso.
 • Certificado de ser perceptor de gran invalidez do INSS, se é o caso.
 • Xustificantes de ingresos: autorización para a consulta ou comprobación dos seus datos económicos conforme o modelo anexo I da solicitude. En caso de non autorizar o solicitante estará obrigado a presentar estes documentos: declaración do imposto da renda das persoas físicas  e certificado de toda  clase de pensións percibidas pola persoa solicitante ou declaración xurada de non percibilas.
 • Declaración responsable acerca do patrimonio da persoa solicitante conforme o anexo IX.
 • DNI e a documentación referida nos dous puntos anteriores ( Autorización Facenda e Declaración de Patrimonio) respecto do cónxuxe ou parella de feito, ascendentes ou fillos menores de 25 anos ou  maiores en situación de discapacidade, que dependan economicamente do solicitante.
 • Certificado de emigrante retornado expedido na Delegación do Goberno correspondente ou mediante baixa consular.

Como realizar o trámite?

Solicitar cita ca Traballadora Social de Atención  Primaria do Concello en horario de 8:00 a 15:00 horas.

Custos:

Segundo os recursos solicitados se aplicarán os baremos establecidos.

Impresos relacionados:

Dependencia

Estado de carácter permanente no que se atopan as persoas que, por razóns derivada da idade, a enfermidade ou discapacidade, e ligadas a falta ou a perda de autonomía física, mental, intelectual ou sensorial, precisan da atención ou doutra ou doutras persoas ou axudas importantes  para realizar ABUD ou, no caso das persoas con discapacidade intelectual ou enfermidade mental, de apoios a súa autonomía persoal.

Destinatarios:

Persoas maiores ou discapacitados.

Documentación:

 • Documento nacional de identidade da persoa solicitante, ou calquera outro documento acreditativo da súa identidade, de conformidade coa normativa vixente ( se é menor de idade, e non posúe DNI, Libro de Familia)
 • No seu caso, documento nacional de identidade de quen ostenta a representación da persoa  interesada e documento acreditativo da representación invocada.
 • Certificado de empadroamento acreditativo da residencia da persoa solicitante no que conste a súa residencia  en territorio español  durante alomenos 5 anos, dous dos cales deberán ser inmediatamente anteriores a data de presentación da solicitude.
 • Copia compulsada da sentenza de incapacitación legal e nomeamento  de titor/representante legal, se é o caso.
 • Informe do médico /a do SERGAS ou doutras Administracións Públicas que tratan habitualmente á persoa solicitante ou de entidades concertadas ou conveniadas coa Seguridade Social ou réximes especiais, conforme o modelo do anexo II.
 • Certificado de minusvalía, expedido pola Vicepresidencia  de Igualdade e do Benestar,se é o caso.
 • Certificado de ser perceptor de gran invalidez do INSS, se é o caso.
 • Xustificantes de ingresos: autorización para a consulta ou comprobación dos seus datos económicos conforme o modelo anexo I da solicitude. En caso de non autorizar o solicitante estará obrigado a presentar estes documentos: declaración do imposto da renda das persoas físicas  e certificado de toda  clase de pensións percibidas pola persoa solicitante ou declaración xurada de non percibilas.
 • Declaración responsable acerca do patrimonio da persoa solicitante conforme o anexo IX.
 • DNI e a documentación referida nos dous puntos anteriores ( Autorización Facenda e Declaración de Patrimonio) respecto do cónxuxe ou parella de feito, ascendentes ou fillos menores de 25 anos ou  maiores en situación de discapacidade, que dependan economicamente do solicitante.
 • Certificado de emigrante retornado expedido na Delegación do Goberno correspondente ou mediante baixa consular.

Como realizar o trámite?

Solicitar cita ca Traballadora Social de Atención  Primaria do Concello en horario de 8:00 a 15:00 horas.

Custos:

Segundo os recursos solicitados se aplicarán os baremos establecidos.

Impresos relacionados:

   

Destacados

     

Ocioleiros

Sede electrónica

Ocioleiros

Contacta co alcalde

Predición marítima do S.M.E.

Contacta co alcalde

Programación cultural

Solicitude dunha casa para facer unha festa

Programación cultural

Taquilla electrónica

Venta directa de parcelas

Taquilla electrónica

Pagamento de recibos

Destacados - Banco de solo privado no SUD-11

Pagamento de recibos

Mapa escolar

Basticore 2016

Mapa escolar

Entidades financiadoras
Goberno de España Comunidade Económica Europea Plan Avanza