Concello de Oleiros

Concello de Oleiros

Vivenda
Portada » Temas » Vivenda » Trámites
   

TRÁMITES

     
« Atrás

Solicitude de bonificación no IBI para familias numerosas

Impresos:

Solicitude de bonificación no IBI para familias numerosas (PDF - 923.05 KB)

 

Descrición:

Impreso para solicitar a bonificación por familia numerosa según o establecido no Artigo 4.2 da Ordenanza fiscal número 10 reguladora do Imposto sobre Bens Inmobles. (PDF - 58.36 KB)

 

Oficina de tramitación:

Oficina de Xestión Tributaria e Recadación

 

Horario de atención ao público:

de luns a venres, de 8,30 a 13,00 horas

 

Lexislación aplicable:

Ordenanza Fiscal número 10 reguladora do IBI (Artigo 4) (PDF - 58.36 KB)

 

Descrición do procedemento:

Unha vez aplicados, no seu caso, os beneficios previstos no artigo anterior, terán dereito a unha bonificación de entre o 10% e o 50% na cota íntegra do Imposto sobre Bens Inmobles Urbanos que recaiga sobre a súa vivenda habitual aqueles obrigados tributarios que ostenten a condición de titulares de familia numerosa.

Requisitos:

Para gozar de esta bonificación será preciso o cumpriminto simultáneo dos seguintes condicionantes:

1.    Que se formule solicitude expresa, por parte do titular da vivenda, membro de dita familia, que figure como obrigado ao pago no recibo do imposto do ano partir do que se efectúa a solicitude; adxuntándose á mesma: Copia do DNI do titular do inmoble (obrigado tributario). Copia do último recibo de IBI o do acordo catastral no que conste a referencia catastral do inmoble. Para o suposto de que o soloicitante non figure como obrigado ao pago no recibo do imposto, ademáis do documento anteriormente indicado, deberáse aportar fotocopia da escritura de propiedade da vivenda en cuestión.

2.    Copia do título acreditativo da condición de familia numerosa.

3.    Que a vivenda constitúia a residencia habitual e na que están empadroados os membros da unidade familiar.

4.    Copia da última declaración da renta de tódolos membros da unidade familiar e no seu defecto, certificación anual de ingresos, expedida por empresa, organismo, etc. Onde traballen ou presten os seus servizos.

Procedemento:

O cumprimiento dos requisitos anteriores acreditaráse mediante a aportación dos documentos que xustifiquen o dereito ao disfrute do precitado beneficio tributario, sen perxuizo da oportuna comprobación por parte da Administración.

A bonificación haberá de solicitarse necesariamente antes do 31 de decembro de cada ano, e no caso de ser concedida, surtirá efecto a partires do exercicio seguinte.

Prazo de resolución:

Mediante proposta de resolución do Área competente, que será notificada ao interesado, determinaránse os solicitantes que, por cumplir os requisitos, terán dereito á citada bonificación.

Solicitude de bonificación no IBI para familias numerosas

Impresos:

Solicitude de bonificación no IBI para familias numerosas (PDF - 923.05 KB)

 

Descrición:

Impreso para solicitar a bonificación por familia numerosa según o establecido no Artigo 4.2 da Ordenanza fiscal número 10 reguladora do Imposto sobre Bens Inmobles. (PDF - 58.36 KB)

 

Oficina de tramitación:

Oficina de Xestión Tributaria e Recadación

 

Horario de atención ao público:

de luns a venres, de 8,30 a 13,00 horas

 

Lexislación aplicable:

Ordenanza Fiscal número 10 reguladora do IBI (Artigo 4) (PDF - 58.36 KB)

 

Descrición do procedemento:

Unha vez aplicados, no seu caso, os beneficios previstos no artigo anterior, terán dereito a unha bonificación de entre o 10% e o 50% na cota íntegra do Imposto sobre Bens Inmobles Urbanos que recaiga sobre a súa vivenda habitual aqueles obrigados tributarios que ostenten a condición de titulares de familia numerosa.

Requisitos:

Para gozar de esta bonificación será preciso o cumpriminto simultáneo dos seguintes condicionantes:

1.    Que se formule solicitude expresa, por parte do titular da vivenda, membro de dita familia, que figure como obrigado ao pago no recibo do imposto do ano partir do que se efectúa a solicitude; adxuntándose á mesma: Copia do DNI do titular do inmoble (obrigado tributario). Copia do último recibo de IBI o do acordo catastral no que conste a referencia catastral do inmoble. Para o suposto de que o soloicitante non figure como obrigado ao pago no recibo do imposto, ademáis do documento anteriormente indicado, deberáse aportar fotocopia da escritura de propiedade da vivenda en cuestión.

2.    Copia do título acreditativo da condición de familia numerosa.

3.    Que a vivenda constitúia a residencia habitual e na que están empadroados os membros da unidade familiar.

4.    Copia da última declaración da renta de tódolos membros da unidade familiar e no seu defecto, certificación anual de ingresos, expedida por empresa, organismo, etc. Onde traballen ou presten os seus servizos.

Procedemento:

O cumprimiento dos requisitos anteriores acreditaráse mediante a aportación dos documentos que xustifiquen o dereito ao disfrute do precitado beneficio tributario, sen perxuizo da oportuna comprobación por parte da Administración.

A bonificación haberá de solicitarse necesariamente antes do 31 de decembro de cada ano, e no caso de ser concedida, surtirá efecto a partires do exercicio seguinte.

Prazo de resolución:

Mediante proposta de resolución do Área competente, que será notificada ao interesado, determinaránse os solicitantes que, por cumplir os requisitos, terán dereito á citada bonificación.

Entidades financiadoras
Goberno de España Comunidade Económica Europea Plan Avanza